Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

Nanam
Nanam
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viatsss tsss
Nanam
2342 918a 300
Reposted fromfourstrings fourstrings viatsss tsss
Nanam

February 22 2015

Nanam
2117 c800 300
Reposted fromforever-allone forever-allone
5916 ce88 300
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viainsanedreamer insanedreamer
Nanam

February 19 2015

4927 afd1 300
Reposted fromtwice twice viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Nanam
5970 6df8 300

February 15 2015

Nanam
1551 b8ef 300
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
6686 3a7f 300
Reposted fromLittleJack LittleJack viagarter garter
Nanam
226/2015
Lubię, kiedy kobieta... - Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu, kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu, gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.   Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi, gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi, gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.   I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia, gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.   Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie, a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
2334 64d2 300

arabeske-art:

The Knight wears the colors of his beloved Lady for good luck.

A beautiful blonde lady knight. Request for sapphiresoftarth, one of the winners of the giveaway.

February 03 2015

Nanam
9522 0cff 300
Reposted fromrozszczepianie rozszczepianie
0283 3c75

"Look at her. That silver-gold hair, those purple eyes. She is the blood of old Valyria, no doubt, no doubt" 

Reposted fromcaptainlyra captainlyra
Nanam
4365 937b 300
4482 60fd 300
Reposted fromdeanfell deanfell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl