Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

Nanam
8006 2272 300
Nanam
135/2015
Portret kobiecy - Wisława Szymborska

Musi być do wyboru, 
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. 
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. 
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, 
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. 
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. 
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. 
Naiwna, ale najlepiej doradzi. 
Słaba, ale udźwignie. 
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. 
Czyta Jaspersa i pisma kobiece. 
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. 
młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. 
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, 
własne pieniądze na podróż daleką i długą, 
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. 
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. 
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. 
Albo go kocha albo się uparła. 
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

#lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

February 02 2015

1370 b1c8 300
Reposted fromskathi skathi
9605 1304 300
Reposted fromjanettarose janettarose
Nanam
6855 6f85 300

"There’s this game I play when a fan approaches me in an airport or on the tube. The moment they walk over, I like to look at them and work out whether they’re a Game of Thrones fan, or if they’ve seen me in the theatre, or in The Tudors. It’s a fun game to play."

Reposted fromiPodChick iPodChick
Nanam
6878 0bfd 300

February 01 2015

4852 f572 300
Reposted frommissietiva missietiva
0271 c6b1 300
Reposted fromIcyFeather IcyFeather
Nanam
5851 99ca 300
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
7601 c3f5 300

vhord:

neutral:

khryptonite:

xx

photos and more
strictly nature
Reposted fromsimonh simonh
1349 6c3b 300

furples:

Moschino Spring 2013 MFW

Reposted fromrnilkshake rnilkshake
Nanam
7595 3529 300
Reposted fromLittleJack LittleJack viagarter garter
Nanam
1449 97b5 300
Nanam
2060 84af 300
Reposted fromnevermindd nevermindd viaszydera szydera
Nanam
6968 dce7 300
sun
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaDoopamina Doopamina

January 31 2015

Nanam
Reposted fromkazu kazu

January 30 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl